Skip to main content

Als merk is het belangrijk om globaal te denken maar lokaal te handelen. Met andere woorden, zorg voor een winkelervaring die is afgestemd op uw klanten, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Je moet je echter ook bewust zijn van de culturele verschillen en gewoonten die van invloed kunnen zijn op de manier waarop mensen kopen en interacteren met uw webwinkel. Hier zijn een paar tips om eCommerce vanuit een wereldwijd perspectief te benaderen en toch uw klanten centraal kan houden.

Waarom is “act local be global” zo belangrijk?

Het belang van internationale marketing is het creëren van een wereldwijd consistent merkimago terwijl je lokaal bent. 

Om wereldwijd succesvol te zijn, kun je niet één algemene strategie hebben. Elk land heeft andere waarden en overtuigingen. Ook hebben landen hun eigen marktstructuur. Hier is een lijst met de belangerijkste dingen waar je aan moet denken:

 • Prijsstelling (Niet alleen in valuta, maar ook in koopkracht).
 • Voorkeuren (Niet alleen qua product, maar ook qua betaling, prijsstelling, klantenservice en verzending), waarden en gedragingen.
 • Marktdynamiek
 • Verschillende marktstructuren voor hetzelfde product of dezelfde dienst
 • Het geduld dat nodig is om markten te betreden en voet aan de grond te krijgen
 • De waardeketen

Het analyseren van:

 • Marktkansen door analyse van consumentenwaarden, gewoonten en concurrentie;
 • merkperceptie van de consument
 • Internationale groeimogelijkheden en concurrentiepositionering
 • Marktsegmentatie op basis van verschillende variabelen

Dit zijn een paar dingen om te overwegen, maar er zijn er veel meer! Daarom is het van cruciaal belang een grondige marktanalyse uit te voeren of een marketingafdeling of -bureau te hebben dat de binnenlandse markt goed kent.

Want als je een markt goed genoeg kent, kun je elk aspect van je marketingmix afstemmen op de doelmarkt, en zullen je kansen op succes binnen die markt enorm toenemen.

Landenselectie

Als je net begint met het uitbreiden van je markten in het buitenland, maar niet weet waar te beginnen, zijn hier enkele eenvoudige tips die je op weg kunnen helpen.

 1. Kijk in Google Analytics naar het verkeer op je website; als u veel verkeer uit een bepaald land krijgt, zou dat een goede plek zijn om te beginnen.
 2. Look-a-like landen zijn landen waarmee je dezelfde taal deelt, dezelfde koopgewoonten hebt of verbonden grenzen hebt. Dus als je uit Nederland komt, kan België een goede plek zijn om te beginnen. Als Canada je thuisland is, is de VS een goede optie.

Entree strategieën

Exporteren

Dit is waarschijnlijk al een bekende, maar ik zal het toch uitleggen. Exporteren is het rechtstreeks verkopen van een product of dienst aan een ander land. 

Deze methode is het bekendst en houdt het minste risico in, aangezien de producten nog steeds op de binnenlandse markt worden geproduceerd en u niet hoeft te investeren in faciliteiten in het buitenland, wat het kosteneffectief maakt. In de toekomst kunnen echter wel kosten ontstaan als gevolg van transportkosten.

Franchising

Een franchisenemer koopt je intellectuele eigendomsrechten. De normen voor de wijze waarop de franchisenemer zaken doet, zijn daarentegen doorgaans redelijk streng. Zo moeten bijvoorbeeld bepaalde processen worden gevolgd, of moeten bepaalde onderdelen in de productie worden gebruikt. Dit is misschien niet erg relevant voor jouw bedrijf, maar het is goed om te weten dat dit een manier is om een buitenlandse markt te betreden.

Joint Venture

Een joint venture wordt gevormd wanneer twee bedrijven een gezamenlijke onderneming oprichten. Een lokale onderneming zal een van de eigenaren zijn (lokaal voor de buitenlandse markt). De twee bedrijven stellen dan een managementteam samen voor de nieuwe onderneming en delen de eigendom van de joint venture.

Het voordeel van deze manier om de markt te betreden is dat de plaatselijke onderneming over kennis van de plaatselijke markt beschikt. Er kunnen echter enkele uitdagingen zijn, zoals de keuze van wie wat investeert en hoe de winst wordt verdeeld.

Buitenlandse directe investeringen (FDI)

Van directe buitenlandse investeringen (FDI) is sprake wanneer u rechtstreeks in een buitenlandse markt investeert. Om uitgaven zoals gebouwen, technologie en personeel te dekken is een grote hoeveelheid kapitaal nodig. Directe buitenlandse investeringen kunnen worden gedaan door een nieuwe onderneming op te richten of een bestaand bedrijf over te nemen.

Welke onderdelen van mijn Shopify winkel kan ik lokaal maken?

Valuta

Het belangrijkste eerst! Zorg ervoor dat klanten in hun eigen valuta kunnen betalen. Volgens dit Shopify artikel zal 33% van de internationale bezoekers niet eens overwegen om een product te kopen als hun lokale valuta niet beschikbaar is.

Je kunt landen toevoegen in Shopify Payments; bezoekers kunnen hun eigen land selecteren en in hun eigen valuta browsen als je dit doet. 

Je kunt zelfs nog een stapje verder gaan door de GeoLocation app van Shopify te installeren! Eenmaal geïnstalleerd, zal de website zich automatisch aanpassen op basis van de geolocatie van een bezoeker.

Daarnaast worden de prijzen aangepast door real-time wisselkoersen. Stel een handmatige koers in per valuta om ervoor te zorgen dat prijzen niet elke dag veranderen.

In Shopify Payments zijn er nog veel meer opties! Als twee landen bijvoorbeeld dezelfde valuta hebben, kunt u de prijzen aanpassen op basis van de koopkracht. Klik op deze link om er meer over te weten te komen!

Taal

Je moet de webwinkel vertalen als u geen land kunt vinden met een gemeenschappelijke taal. De Shopify Appstore heeft veel vertaalhulpmiddelen, maar zelfs apps hebben hun beperkingen. Het is mogelijk dat bepaalde uitdrukkingen verkeerd vertaald worden. Daarom kan het raadzaam zijn om een vertaler in te huren.

De Shopify Experts Marketplace, waar mensen aanbieden om je winkel te vertalen, is een geweldige plek om te beginnen met het zoeken naar een vertaler.

Verzending

In de Verzendinstellingen, creeer een verzendzone speciaal voor uw nieuwe overzeese doelmarkt(en), en overweeg uw verzendstrategie bij het creëren van de gevarieerde verzendprijzen. Omdat buitenlandse verzending waarschijnlijk duurder zal zijn, overweeg het volgende:

Controleer de kosten en oplossingen met uw favoriete scheepvaartmaatschappij. U wilt er zeker van zijn dat uw voorkeursvervoerder naar uw gewenste markt verzendt.

Wees transparant met uw klanten; als het een tijdje duurt voor iets wordt verzonden: zorg ervoor dat u dat met hen communiceert. Probeer ook een geschatte verzendtijd te geven.

Probeer de verzendprijs in de productprijs te verwerken. Als iets 90 euro kost en de verzendkosten zijn 10 euro, zeg dan dat het 100 euro kost en zeg dat het gratis is.

Examples of businesses acting local being global

Voorbeelden van bedrijven die lokaal handelen en toch mondiaal zijn

McDonald’s

Zoals we allemaal weten, is Mcdonald’s een wereldwijd merk met een zeer lokale marketing- en productstrategie. Wist u dat elk land een uniek menu-item heeft?

Dat is een McKroket in Nederland, en een McRib in Duitsland. Eén product is op zijn minst regionaal, maar het hele menu verandert afhankelijk van waar je je in de wereld bevindt. Bovendien is hun website aangepast aan de lokale behoeften, zoals de taal van de website.

GymShark

GymShark is een sportkledingmerk dat verkoopt via Shopify. Ze hebben een gelokaliseerde website met taalwijzigingen op basis van geolocatie, en ze gebruiken DHL-verzending van Deutsche Post voor Duitsland (Duitse postdienst). Hierdoor lijkt het bijna alsof GymShark een Duits merk is, wat een vertrouwde omgeving biedt voor de Duitsers.

 

Till next time!

 

 

Check out our previous blog!

Even kennismaken?

As a brand, it’s important to think global but act locally. In other words, make sure that you have a shopping experience tailored to your customers no matter where they are in the world. However, you also need to be aware of the cultural differences and customs that can affect how people buy and interact with your store. Here are a few tips on approaching eCommerce from a global perspective while still keeping your customers top of mind.

Why is it important to “act local be global?”

The importance of international marketing is to create a globally consistent brand image while also being local.

To be successful globally, you cannot have one general strategy. Every country has different values and beliefs. Also, countries have their own market structure. I will show you a list of things to think about:

Being able to understand:

 • Pricing (Not only in valuta, but also purchasing power).
 • Preferences (Not only product-wise but also expectations for payment, pricing, customer service and shipping), values, and behaviours.
 • Market dynamics
 • Different market structures for the same product or service
 • The patience needed to enter markets and establish a foothold
 • The value chain

Analyse:

 • Market opportunities by analysing consumer values, habits and competition;
 • consumer brand perception
 • International opportunities for growth and competitive positioning
 • Market segmentation based on different variables

These are a few things to consider, but there are many more! Therefore, it is crucial to do a thorough market analysis or have a marketing department or agency that knows its domestic market well.

Because if you know a market well enough, you can align every aspect of your marketing mix to its target market, and your chances of success within that market will increase massively.

Country selection

If you are just starting to expand your market abroad, but do not know where to start, here are some simple tips that will help you on your way.

 1. Look in Google Analytics at your website traffic; if you get a lot of traffic from a specific country, that would be a great place to start.
 2. Look-a-like countries are countries with which you share the same language, similar purchasing habits or have connected borders. So if you are from The Netherlands, Belgium could be a great place to start. If your home country is Canada, the US could be a great option.

Ways to enter a country.

Exporting

This one is probably not new to you, but I will still explain it. Exporting is directly selling a product or service to another country.

This method is the best known and with the lowest risk since the products are still produced in the domestic market, and you do not have to invest in facilities abroad which makes it cost-effective. However, costs may arise in the future due to transportation costs.

Franchising

A franchisee purchases your intellectual property rights. The standards for how the franchisee does business, on the other hand, are typically reasonably stringent. For example, any processes must be followed, or specified components must be utilized in production. This might not be very relevant for your business, but it is good to know that this is one way to enter a foreign market.

Joint Venture

A joint venture is formed when two firms form a jointly owned enterprise. A local company will be one of the owners (local to the foreign market). The two corporations would then create a management team for the new endeavour and share ownership of the joint venture.

The benefit of this way of market entry is that the local company has local market knowledge. However, there may be some challenges, such as selecting who invests what and how to distribute earnings.

Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign direct investment (FDI) is when you invest directly in a foreign market. To cover expenditures like buildings, technology, and personnel a large amount of capital is required. Foreign direct investment can be made by creating a new enterprise or acquiring an existing firm.

What parts of my Shopify store can I make local

Currency

First things first! Make sure that your customers can pay in their currency. According to this Shopify article, 33% of international visitors won’t even consider purchasing a product if their local currency isn’t available.

You can add countries in Shopify Payments; visitors can select their own country and browse in their own currency when you do this.

You can even up your game by installing Shopify’s GeoLocation app! Once installed, your website will automatically adapt based on a visitor’s geolocation.

As a side note, your prices will be adjusted by real-time currency exchange rates. Set a manual rate per currency to ensure your prices do not change every day.

In Shopify Payments, there are a lot more options! If two countries share the same currency, for example, you can adjust prices based on purchasing power. To learn more about it, click on this link!

Language

You should translate your store if you can’t find a country with a common language. The Shopify Appstore has a lot of translation tools, however even apps have their limitations. It’s possible that certain expressions will be mistranslated. Therefore it might be advisable to hire a translator.

The Shopify Experts Marketplace, where people offer to translate your store, is a great place to start looking for a translator.

Shipping

In your Shipping settings, build a shipping zone expressly for your new overseas target market(s), and consider your shipping strategy when creating the varied shipping prices. Because foreign shipping is likely to be more expensive, consider the following:

 1. Check costs and solutions with your preferred shipping company. You’ll want to ensure that your preferred carrier ships to your desired market.
 2. Be transparent with your customers; if it takes a while for something to ship: make sure you communicate that with them. Also, try to give an estimated shipping time.
 3. Try to include your shipping price in the product price. If something costs 90 euro and shipping is 10 euro, say it costs 100 euro and say it is free shipping.

Examples of businesses acting local being global

McDonald’s

As we all know, Mcdonald’s is a global brand with a very local marketing and product strategy. Did you know that each country has a unique menu item?

That’s a McKroket in the Netherlands, and a McRib in Germany. One product is at least regional, but the entire menu changes depending on where you are in the world. Additionally, their website is tailored to meet local needs, such as the website language.

GymShark

GymShark is a sportswear brand that sells through Shopify. They feature a localised website with language changes based on geolocation, and they use DHL shipping from Deutsche Post for Germany (German mail service). As a result, it’s almost as though GymShark is a German brand, providing a familiar environment for the Germans.

 

Till next time!

 

 

Check out our previous blog!

Even kennismaken?